Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder for al handel mellem

Hesselbjerg Mølle ApS
Hesselbjergvej 59
DK-8300 Odder
CVR Nr.: 25848411

og selskabets kunder, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt, eller såfremt andet ikke følger af ufravigelige lovregler. Selskabets kopier af tilbud/ordrer underskrevet af kunderne og sendt via e-mail har samme gyldighed som originalerne.

SELSKABETS YDELSER OG FORPLIGTELSER.

  1. Selskabet skal levere de i tilbudet/ordren anførte varer til kunden med sædvanlig dokumentation, vejledninger m.v. eventuelt som delleverancer.

FORSENDELSE.

  1. De bestilte varer sendes FRAGTFRIT indenfor Danmarks grænser. Risikoen for varerne overgår til kunden ved levering eller afhentning hos selskabet af den af selskabet valgte fragtfører.

KUNDENS FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER.

  1. Kunden skal modtage og betale for de bestilte varer i henhold til det i tilbudet/ordren anførte. Kunden skal betale morarenter ved betaling efter forfaldsdag med 9,25% p.a.
  2. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og med et af selskabet opgivet returnummer.
  3. Kunden har ret til at få eventuelle betalte beløb tilbage, når selskabet har gennemgået og godkendt de returnerede varer. Fejl og mangler værdiansættes skønsmæssigt af selskabet, og beløbet fratrækkes i returbeløbet eller faktureres særskilt, såfremt kunden ikke har betalt. Fragt og gebyrer tilbagebetales ikke.

RETUR- OG GARANTIFORSENDELSER.

  1. Retur- og garantiforsendelser sker for kundens regning og risiko frem til selskabets modtagelse af varerne. Retur- og garantiforsendelser skal ske på samme måde, som den af selskabet anvendte. Alle varer skal således være forsikret.

REKLAMATION.

  1. Kunden skal afprøve de købte varer efter modtagelsen og skal i alle tilfælde af fejl eller mangler straks og senest inden 8 dage reklamere overfor selskabet. Selskabet har ret til at foretage afhjælpning eller omlevering.

GARANTI.

  1. Selskabet yder garanti mod fabrikationsfejl på alle leverede varer i 1 år fra varens modtagelse. Udbedring er betinget af, at varerne og de dertil hørende fakturaer indleveres til selskabet eller til en af selskabet udpeget reparatør. Garantien bortfalder, hvis kunden har foretaget indgreb i varen. Selskabet er ikke ansvarlig for tab som følge af fejl på de leverede varer.

EJENDOMSFORBEHOLD.

  1. Selskabet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, sålænge selskabet ikke har modtaget effektiv betaling af hele salgssummen inkl. fragt, gebyrer m.v. Modregning må ikke finde sted.

LOVVALG OG VÆRNETING.

  1. Alle tvister mellem kunden og selskabet vedrørende en leverance skal afgøres efter dansk ret ved selskabets hjemting.

Der tages forbehold for trykfejl samt udgåede produkter.

Rul til toppen